Zero to One

Zero to One

Notes on Startups, or How to Build the Future

Peter Thiel

Books Similar to Zero to One